Các hội thảo triển khai và ứng dụng

Các hội thảo triển khai và ứng dụng: https://www.youtube.com/watch?v=-39_fo9MefM